วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 2020 คือ

คือ แนวปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเจเอโอ ในอีก 6 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าภายใต้สภาพเศรษฐกิจและตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เจเอโอ นำจะนำเสนอนวตกรรมทางธุรกิจให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปีและเครือข่ายที่กว้างขวางเราพร้อมที่จะเติบโตและรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ภายใต้พันธกิจ “ มุ่งเน้นสนองลูกค้ากลุ่มใหญ่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม” (Mass in niche market) ในโลกแห่งการแข่งขันสมัยใหม่ จะไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าต่อตราสินค้า องค์กรต่อองค์กร แต่จะเป็นการแข่งขันระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ในมิติของคุณภาพ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เจเอโอจึงให้ความสำคัญกับพนักงาน,คู่ค้าและลูกค้าของเราเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจที่จะต้องเติบโตพร้อมไปกับเราอย่างยั่งยืน

แผนนี้ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ประการ ที่จะนำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับพนักงาน

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

เจเอโอ วางเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำกิจการและธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

เจเอโอมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในแง่ทักษะการทำงาน คุณธรรม จริยะธรรม ให้ขยันหมั่นเพียรประกอบและดำเนินธุรกิจด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย เพื่อเพิ่มพูลประสิทธิผลให้การพัฒนาองค์กรต่อไปยิ่งๆขึ้น

ความเป็นมืออาชีพ

เจเอโอ ตั้งใจฝักใฝ่ในกิจการและธุรกิจที่ดำเนินการ มุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและให้โอกาสฝึกฝนให้เกิดประสิทธิภาพสูงในทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เจเอโอจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในธุรกิจที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพของสินค้าและการบริการให้เป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้าตลอดไป