สารจากผู้บริหาร

ปี 2562 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ (“เจเอโอ”) มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างความเป็น ผู้นำในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและบริการ อีกทั่งยังมีแผนงานที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปในสาขาอื่น ภายใต้ วิสัยทัศน์ 2020 แม้ว่าสถานการณ์ตลาดและเศรฐกิจในประเทศจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างท้าทาย อันเนื่อง มาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคระดับล่างที่ยังคงชะลอตัว รวมถึงราคาสินค้าในประเทศราคาสูงขึ้น บริษัทยังคงมุ่นเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการและยังคงเดินหน้าเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่ท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสภาพการแข่งขันสูง

ปี 2561 นับเป็นปีที่ธุรกิจอาหารมีความโดดเด่น ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง และมีการเติบโตของกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารต้นทุนและราคาที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ผมมีความยินดีที่ในปีนี้เจเอโอได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล สมาชิกกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยอดเยี่ยม โดยมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากกระทรวงพานิช เป็นการตอกย้ำให้เจเอโอมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสังคมและ สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดีทางธุรกิจ เพื่อการ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน ในระยะยาว

ในส่วนของการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัทเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ของ โดยในปีนี้ได้ริเริ่มให้พนักงานจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบ เพื่อให้พนักงาน ได้เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในปัจจุบัน และวางแผนเส้นทางอาชีพของ ตนเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการเติบโตของบริษัท

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน สำหรับความไว้วางใจที่มีให้เรา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเจเอโอทุกท่าน สำหรับความตั้งใจและทุ่มเท แรงกายแรงใจในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา เราจะสร้างสรรค์และแบ่งปัน คุณค่าจากการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกันอย่างมั่นคงภายใต้การกำกับดูแล กิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

 

กรรมการบริหาร